Powrót do listy
Rodzaj: Nieruchomość
Data i godzina licytacji: 2019-03-27 14:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Słubicach, ul.Boh.Warszawy 3B, 69-100 Słubice, sala nr 231
Opis: Nieruchomość gruntowa w Kostrzynie nad Odrą
Cena wywołania: 18 342,00zł
Suma oszacowania: 24 456,00zł
Informacje szczegółowe: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach, ul.Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 231, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa, działka nr 267/4, nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,0533 ha - wspólność ustawowa majątkowa małżeńska.

Na działce widnieje wpis służebności gruntowej o treści: na rzecz właściciela działki 267/3 zapisanej w KW.NR.25107 służebność gruntowa drogi koniecznej polegająca na prawie przechodu i przejazdu z i do działki nr 267/3 przez działkę nr 267/4
należącej do dłużnika: Robert Mochor, Renata Bechcińska-Mochor
położonej: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul.Szkolna,
dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1S/00026171/2]
Suma oszacowania wynosi 24 456,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 342,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 445,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy Słubice, ul.Bohaterów Warszawy 3B w pok. 321 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie: Art.305>>.[Udaremnienie przetargu] § 1.Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767§ 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listy